درباره مدیر عامل آزمایشگاه

رئیس هیئت مدیره گروه پزشکی پارس تحلیل فردا

رئیس هیئت مدیره خدمات بهداشتی درمانی شفا خانه مهرورامین

رییس هییت مدیره پارس طب ایرانیان فردا

شماره نظام پزشکی: 58581